RSSTwitterFacebookGoogle+                 
           Синдикална организација АД ЕЛЕМ - Синдикална подружница РЕК Битола

LET US PART!C!PATE

                                               

                                                                                                           

 

                                                           WITH FINANCIAL SUPPORT FROM THE EUROPEAN UNION

 

 

"Let us participate! Cross-border corporate reorganization and the future of employee involvement in corporate governance "

 

 

 

 

 

Економиите на поголемото мнозинство земји на некој начин се веќе меѓусебно поврзани. Тоа е она што го нарекуваме глобализација. Дефиницијата на овој концепт гласи: „Процес со кој економиите и пазарите со развој на комуникациските технологии добиваат глобална димензија, така што тие сè повеќе зависат од надворешните пазари, а помалку од регулаторното дејство на владите“.  

 

Како што е детално опишано во претходниот опис, последиците од ова сценарио се потешко се избегнуваат. Не дека нема позитивни резултати. Движењето на стоки и капитал ја развива и промовира ефикасноста на економиите или економските сектори, но воедно доведува и до поголема ранливост во други области, како што е, на пример, пазарот на трудот.  

 

Целта на ЕУ е глобализацијата да функционира, да ги искористи можностите што ги нуди и да ги намали нејзините негативни ефекти. Европскиот трговски договор и бројните трговски договори за кои преговарала ЕУ го прават добар регион за работење и главен трговски партнер на 80 земји.

 

Глобализацијата подразбира растечки процес на продуктивна интеграција во светски размери. Во овој процес, клучот на компетенција лежи во способноста за познавање и контрола на информации кои ја олеснуваат иновацијата. Eвропската унија има предност во старт кога се работи за соочување со предизвикот глобализација, која произлегува од нејзината економска и монетарна интеграција, како и од нивоата на истражување и технолошки развој на многуте земји кои влегуваат во нејзиниот состав.

 

Клучна цел на проектот „Let us participate! Cross-border corporate reorganization and the future of employee involvement in corporate governance" е зголемување на учеството на вработените во соочување со транснационалната реорганизација на компаниите. Благодарение на овој проект, учесниците стекнаа подобро знаење и свест за законодавството на ЕУ, ги зајакнаа транснационалната соработка и заедничкиот акционен план со цел зајакнување на ефикасноста на работата на европските работнички совети и претставниците на работниците.

 

Сите напредни компании ја разбираат вредноста на соработката и бараат начини да ја негуваат во своите тимови, традиционални и виртуелни. Значи, доколку сакате да видат дека вашето работење напредува и дека вашите вработени стануваат навистина продуктивни, време е да почнете да го негувате духот на соработка меѓу нив. Планираните активности од овој проект даваат јасна претстава за важноста и придобивките од поттикнувањето на соработката меѓу вработените.

 

Основната идеја првенствено произлегува од потребата за соработка меѓу претставниците на вработените во различните индустрии во рамките на ЕУ и во земјите кандидати со менаџерите и работодавачите. Благодарение на посилната соработка, комуникациските мрежи и подобриот проток на информации меѓу претставниците на работниците, ќе се овозможи ефективно и позитивно да се влијае на одлуките што ги носат компаниите, што ќе резултира, меѓу другото, со подобар квалитет на информирање, консултации и механизам за учество на вработените.   

 

За да ги постигнеме овие цели, две години работевме со десет организации, претставници на синдикати и европски бизнис асоцијации, кои учествуваа на виртуелни состаноци, работилници за познавање на европските директиви и создавање мрежа на контакти и меѓусебна поддршка која сè уште е активна и служи како поддршка на сите што учествуваа.  

 

На онлајн состаноците, покрај програмата за анализа на европските директиви, нивната имплементација во националното законодавство и нивната вистинска примена, беа објаснети моделите на успех во различните преговарачки процеси и беа анализирани и проучени многу корисни алатки кои промовираат дијалог меѓу страните во секоја организација и, се разбира, во рамките на компанијата.  

 

Експертите кои учествуваа на конференцијата, како и трудовите презентирани во текот на овој проект, послужија од перспектива да се согледаат општествената реалност, светот на работата и односите кои го одржуваат активен, како и појавите забележани во непосредна близина, особено кога тие подразбираат инсистирање на правда и правичност. Состаноците, како и истражувањата спроведени во секоја земја, послужија да се дојде до многу интересни мислења, заклучоци и протоколи за соработка.  

 

 

 

 На проектот кој е подржан од Европската Унија активно учество зеде Самостојниот синдикат на работниците од енергетика,Рударство и Индустрија на Македонија.

sseri logo